Reconstructive nose surgeon

دکتر جاودانی جراح بینی ترمیمی

به نظر شما در رسیدن به یک بینی عالی بعد از عمل کدامیک نقش مهم تری دارد ؛ بیمار یا جراح ؟ در رضایت بخش نبودن نتیجه عمل بینی کی مقصر است ؟ جراح یا بیمار ؟ دقت…