The best and worst airports

بهترین و بدترین فرودگاه ها

با باز شدن دوباره جهان و سفر برای دیدن فرصتی دیگر برای عزیزان خود. اکنون زمان بسیار خوبی برای مشاهده نحوه جمع شدن فرودگاه ها است. اطلاعاتی که ما جمع آوری کرده ایم تصویری از قابلیت اطمینان و کارآیی…