3 simple swaps for better heart health

3 حرکت ساده برای قلبی سالم تر

روزهای شلوغ، قرار دادن سلامت قلب را در مشعل جلویی سخت می کند. به نظر می‌رسد که برای عادت‌هایی که بدن را در بهترین حالت نگه می‌دارند، وقت ندارید – مانند ورزش منظم، خواب کافی و خوردن یک رژیم…